Generalforsamling Film6000


FILM 6000 indkalder til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er d. 17.06.20 kl. 19:00 i Sal 1, Nicolai Biograf, Skolegade 2a, 6000 Kolding

Dagsorden iflg. vedtægterne:

    1. Valg af dirigent og referent
    2. Formandens beretning for det forløbne år
    3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
        for godkendelse
    4. Fastsættelse af kontingent
    5. Indkomne forslag
    6. Valg til bestyrelsen
    7. Valg af 2 suppleanter
    8. Valg af revisorer
    9. Eventuelt
Vi gør opmærksom på muligheden for at lave en fuldmagt jævnfør vores vedtægter:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan kun træffes beslutninger i sager, som er opført på dagsordenen. Enhver der har betalt kontingent senest 2 måneder før generalforsamlingen, og ikke er udelukket iflg. § 4, har stemmeret på generalforsamlingen og er opstillingsberettiget. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end 2 stemmer ud over sin egen stemme. Den befuldmægtigede skal være medlem af foreningen.

Vel Mødt
Bestyrelsen